Praktische zaken en tips

Op deze pagina hebben wij antwoorden op veelgestelde vragen en handige tips voor u verzameld.

Bij verhuizing voor onbepaalde duur naar één van onze locaties bent u verplicht deze verhuizing door te geven aan de gemeente. Dit moet binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat het woonadres verandert. U kiest dan voor een woonadres of briefadres.  (zie kopje Woonadres of briefadres). 

Kiest u ervoor zich bij de gemeente in te schrijven op het adres van de locatie waar u komt te wonen? Dan schrijft u zich bij de gemeente in op dit adres als uw woonadres. U ontvangt dan ook alle post van de overheid op het adres van deze locatie. Het Parkhuis kan deze inschrijving desgewenst voor u verzorgen, geef dit aan op het formulier ‘Aangifte van adreswijziging’ dat in het welkomstboek zit dat u ontvangt bij de verhuizing. 

Wilt u dat de post van de overheid bij iemand anders, bijvoorbeeld bij een familielid, wordt bezorgd? Dan kunt u er voor kiezen om ingeschreven te worden op een briefadres. Op dit adres laat de overheid vervolgens alle post bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is er verantwoordelijk voor dat u alle overheidspost krijgt. Het Parkhuis kan het doorgeven van een briefadres niet voor u regelen, u dient dit zelf door te geven bij de gemeente van het briefadres.   

Voor overige post (bv van bank of verzekeringen) moet u zelf aan de betreffende instantie laten weten op welk adres dit bezorgd moet worden.  

Inschrijving kan maar op 1 adres!
U kunt maar op 1 adres worden ingeschreven: het woonadres (locatie van het Parkhuis) óf een briefadres. U kunt gelijk voor een briefadres kiezen óf dit later wel alsnog doen bij de gemeente van het adres van het briefadres.   

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen over de adreswijziging? Neem dan contact op met onze Cliëntenadministratie via 078 622 00 00 of ca@hetparkhuis.nl 

 

Als uw partner in het Parkhuis woont, kunt u ervoor kiezen een AOW-pensioen voor alleenstaanden aan te vragen. Dit pensioen is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden. Het is echter belangrijk hier goed over na te denken, want deze keuze heeft een aantal nadelige gevolgen. Zo moet uw partner een hogere bijdrage gaan betalen voor de Wlz (via het CAK) en krijgt u misschien minder zorg- en huurtoeslag. Ook gaat u waarschijnlijk meer belasting betalen en gaat zijn/haar bedrijfspensioen misschien omlaag. Daarnaast heeft de keuze vaak emotionele gevolgen. Weliswaar gaat u niet echt van uw partner scheiden, maar zo voelt het toch wel een beetje. En heeft u eenmaal de keuze gemaakt, dan kan deze niet meer teruggedraaid worden zolang uw partner in het Parkhuis blijft. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Besluit u vervolgens om het AOW-pensioen voor gehuwden te houden, dan hoeft u niets te doen. Kiest u voor het alleenstaandenpensioen, dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de SVB.

De meeste mensen zijn heel goed in staat zelf beslissingen te nemen over allerlei zaken. Als iemand niet meer in staat is de eigen belangen goed te behartigen of de gevolgen van zijn/haar besluiten goed te overzien, is het van belang dat anderen hen helpen en op bepaalde momenten als vertegenwoordiger optreden. Kijk voor informatie in de folder Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele. Uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u nalezen in de brochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele.

Familie, vrienden en kennissen hebben een belangrijke plaats in uw leven. Ook wanneer u naar het Parkhuis verhuist. Zij kennen u als geen ander en u voelt zich op uw gemak bij hen. Bezoek is dan ook de hele dag welkom.

Er gelden geen vaste bezoektijden in het Parkhuis. Per locatie of afdeling kunnen er echter wel afspraken zijn over rusttijden. U wordt hier door het team van de afdeling over geïnformeerd.

Het Parkhuis biedt cliënten via Carenzorgt toegang tot delen van het eigen zorgdossier in een beveiligde digitale omgeving. Carenzorgt is een service voor cliënten, het is niet verplicht om deel te nemen. Voor de toegang gelden deze gedragsregels. Wij raden u aan deze gedragsregels zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van Carenzorgt. Tevens treft u hier de handleiding voor het gebruik van Carenzorgt.
Heeft u nog geen toegang tot Carenzorgt en wilt u alsnog deelnemen? Dan kunt u bij  de cliëntenadministratie een activatiecode opvragen via ca@hetparkhuis.nl of 078-6220000.

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Ze overlegt en denkt mee over de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden zorg. De Cliëntenraad is ook aanspreekpunt voor cliënten, hun familie of contactpersonen. Klik hier voor meer informatie.

Via Familienet kunnen in een veilige omgeving foto’s en filmpjes van activiteiten en berichtjes met familie worden gedeeld. Zo bent u als familie altijd op de hoogte en kunt u ook ons op de hoogte houden. Ook vormen de berichten een aanknopingspunt om thuis en bij de dagbehandeling over te praten. Familienet is een afgeschermde website met voor elke cliënt een pagina. Deze pagina is alleen zichtbaar voor de betrokken medewerkers en familieleden. Er wordt geen medische informatie op familienet geplaatst. Dit gebeurt via CarenZorgt, mail of in een persoonlijk gesprek 

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  De Wlz is voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Wilt u weten welke zorg u vanuit de Wlz kunt krijgen? Of heeft u een vraag over de vorm van de geleverde zorg? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.
 • Vergoeding en eigen bijdrage zorg en wonen
  Een deel van de zorg- en woonkosten wordt vergoed door de overheid, daarnaast betaalt u zelf een wettelijk verplichte eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en hangt af van uw persoonlijke situatie. In de brochure van het Centraal Administratie Kantoor (CAK), vindt u meer informatie over de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.
   
 • Volledig Pakket Thuis
  In Haaswijk kunt u ook kiezen voor een Volledig Pakket Thuis (VPT), waarbij wonen en zorg gescheiden zijn. Heeft dit uw voorkeur dan kunt u een indicatie aanvragen voor een Volledig Pakket Thuis. Wij helpen u hier graag bij, maar u kunt ook zelf contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
   
 • Aanvullende diensten en producten
  Aanvullende diensten, zoals het wassen van kleding, het merken van kleding en linnen, persoonlijke verzorgingsproducten of diensten van de beautysalon, worden bij u in rekening gebracht. U bepaalt zelf van welke diensten u gebruik wilt maken. Meer informatie en tarieven vindt u hier.
 • Andere financiële consequenties
  Omdat uw woonsituatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor de inkomsten van uw (thuiswonende) partner. Het is daarom van belang om u hierover te laten informeren door de betreffende instanties en deze op de hoogte te stellen van de veranderde omstandigheden, zoals de CAK, Sociale Verzekeringsbank (SVB), pensioenfonds, uitkeringsinstanties, verzekeringen, gemeente, Belastingdienst, Waterschap en energiebedrijf. Ook dient u een eventueel persoonsgebonden budget (PGB) op te zeggen.  

Heeft u vragen over de financiën van een cliënt, neemt u dan contact op met de Cliëntenadministratie via 078 622 00 00 of via ca@hetparkhuis.nl

Voor vragen over geestelijke verzorging, zingeving of levensvragen, kunt u contact opnemen met Astrid Volders via a.volders@hetparkhuis.nl of via 078 622 00 00.

Na verhuizing naar één van de locaties wordt de zorg van huisarts overgedragen aan de specialist ouderengeneeskunde van het Parkhuis.

Via deze link opent u onze huisregels.

Wij vinden het belangrijk dat bewoners hun leven zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij dat thuis gewend zijn en zoveel mogelijk de regie bewaren over hun eigen leven. Om te zorgen voor een fijne en veilige woon-, werkomgeving hebben we samen met de cliëntenraad voor de Salios-locaties van voormalig Parkhuis*) huisregels opgesteld, die gelden voor alle (tijdelijke) cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast zijn er aanvullende regels voor de locaties waar de Wet zorg en dwang (Wzd) toegepast kan worden. Deze regels zijn als apart hoofdstuk opgenomen.
Op een aantal locaties/afdelingen gelden specifieke, aanvullende regels; cliënten krijgen deze aanvullende regels bij aanvang zorg uitgereikt.

*)Dit zijn de Salios-locaties Dijckhuis, Dubbelsteyn, Haaswijk, Middenhoeve, Parkhoff, Parkstaete

Als u in het Parkhuis verblijft, moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen. Het Parkhuis heeft deze verplichting ook aan de zorgverzekeraar en/of overige wettelijke instanties. Als uw naaste niet meer in staat is deze verantwoordelijkheid te dragen, ligt deze verplichting bij de contactpersoon. Een identiteitsbewijs is 5 jaar geldig. Het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs moet door de houder zelf bij de gemeente gedaan worden. Als u niet in staat bent om naar de gemeente te komen, dan kunt u een bezoek in het Parkhuis aanvragen. De gemeente komt dan naar het Parkhuis voor de aanvraag van het identiteitsbewijs. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze service. Voor meer informatie kunt u bellen met 14 078. Bij veel fotografen kunt u een verzoek doen om ook de benodigde pasfoto in het Parkhuis te laten maken.

Om in aanmerking te komen voor onze zorg is een indicatie nodig. Het besluit over deze indicatie wordt genomen door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). In dit besluit staat de soort en de hoeveelheid zorg omschreven.

Wat staat er in een indicatiebesluit?

 • Voor welke functies u bent geïndiceerd
 • Op welke hoeveelheid/klasse u recht hebt (bijvoorbeeld 1 tot 2 uur per week)
 • Hoe lang u recht hebt op de zorg (bijvoorbeeld 1 jaar). De begin- en einddatum van de indicatie.
 • De naam van de zorgaanbieder van voorkeur als deze is doorgegeven aan het CIZ

Wie maakt een indicatiebesluit?
Deze worden gemaakt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ werkt onafhankelijk van het Zorgkantoor.

Hoe vraagt u  een indicatie aan?
U kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ. U kunt hierover telefonisch of via de website contact zoeken met het CIZ. Ook kunt u de indicatie digitaal aanvragen via www.ciz.nl.

We horen graag wat u van onze zorg en dienstverlening vindt. Zo kunnen we de kwaliteit van zorg en dienstverlening blijven verbeteren. Heeft u een klacht, tip of compliment? Lees hier hoe u ons informeert. 

In het Parkhuis handelen we volgens het uitgangspunt dat vrijheid een basisbehoefte is van ieder mens. We willen cliënten daarom zoveel mogelijk vrijheid geven, door hen de mogelijkheid te bieden  waar mogelijk buiten de afdeling te gaan, voor nieuwe indrukken, meer bewegingsruimte en sociale contacten. Hierdoor behoudt de cliënt zoveel mogelijk regie over het eigen leven. We werken hierbij op een aantal locaties/afdelingen met zogenoemde ‘leefcirkels’. Daarbij zijn alle deuren van de afdelingen en woningen voorzien van een code. De leefcirkels zijn ingericht volgens een ‘gesloten, tenzij’ constructie: toegangsdeuren zijn in principe gesloten, tenzij een cliënt een zender bij zich draagt waarmee de deur geopend wordt, omdat dit binnen de leefcirkel is. Cliëntens kunnen dan de afdeling of woning als dit voor hen veilig is, zelfstandig en op eigen initiatief verlaten.

Het uitgangspunt hierbij is de leefcirkel[zo groot mogelijk is zonder dat daarmee de veiligheid van de cliënt of anderen in gevaar komt. De inzet van een leefcirkel moet vooraf altijd met de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden besproken. Daarbij maken we een gedegen afweging van de potentiële risico’s die dit met zich meebrengt, in navolging van de Wet zorg en dwang (Wzd). Bij aanvang zorg starten we met een beperkte leefcirkel (leefcirkel 1: alleen vrij bewegen op eigen afdeling). Op basis van observatie en evaluatie wordt na 6 weken in multidisciplinair overleg samen met de cliënt/ vertegenwoordiger bepaald in hoeverre de leefcirkel verder uitgebreid kan worden zonder dat daarmee de veiligheid van de cliënt of anderen in gevaar komt. het streven is dus altijd zo’n groot mogelijke leefcirkel (leefcirkel 4: vrij bewegen binnen en buiten het terrein van de locatie) maar dit is dus altijd een individuele afweging.

Wanneer sprake is van (verbaal maar ook non-verbaal) verzet van de cliënt of vertegenwoordiger tegen een inperking van de leefcirkel maar het niet veilig/verantwoord is de leefcirkel uit te breiden, wordt dit als onvrijwillige zorg aangemerkt en zal het stappenplan Wet zorg en dwang worden gevolgd.

De verschillende leefcirkels:

Leefcirkel 1: vrij bewegen alleen binnen eigen afdeling; 2: vrij bewegen binnen de locatie; 3: vrij bewegen binnen de locatie en de tuin; 4: vrij bewegen zowel binnen als buiten de locatie en het terrein van de locatie

Het Parkhuis werkt samen met zorgverleners die onze bewoners specialistische zorg bieden op het gebied van mondzorg en hoortoestellen. Meer informatie vindt u in het welkomstboek die u krijgt wanneer u in het Parkhuis komt wonen. 

Privacyverklaring ten behoeve van cliënten
De privacyverklaring ten behoeven van cliënten vindt u hier.

Privacybeleid
Het privacybeleid van het Parkhuis vindt u hier.

 • Eigen aansprakelijkheid 
  Voor schade aan of het zoekraken van privé-eigendommen zoals bril of kleding is het Parkhuis niet aansprakelijk, tenzij sprake is van ernstige nalatigheid. Wij adviseren voor een gehoorapparaat een verzekering af te sluiten bij de leverancier.
 • Inboedelverzekering
  Het Parkhuis heeft voor de op de eigen kamer aanwezige huishoudelijke inboedel van de bewoners een verzekering afgesloten. Niet tot inboedel wordt gerekend: geld, geldswaardig papier, zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden en motorrijtuigen. De particuliere verzekering kan, indien de polisvoorwaarden dit toelaten, opgezegd worden. De kosten worden vooralsnog niet aan u doorberekend.
 • Wettelijke aansprakelijkheid
  Het Parkhuis heeft voor u een WA-verzekering afgesloten. Deze dekking is ook van kracht als u (als bewoner van één van de locaties van het Parkhuis) elders verblijft, mits dit met toestemming of onder begeleiding van het Parkhuis gebeurt. Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering kan, indien de polisvoorwaarden dat toelaten, opgezegd worden.
 • Ziektekostenverzekering 
  De behandeling, verpleging en verzorging en basis dagbesteding in het Parkhuis zijn geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). Onder de Wlz vallen echter niet alle ziektekosten, zoals ziekenhuisopname en bezoek aan de medisch specialist. Dit valt onder uw eigen ziektekostenverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat u de eigen ziektekostenverzekering laat doorlopen. 

Wanneer u in het Parkhuis komt wonen, stelt de zorgcoördinator samen met u (en/of uw naaste) het zorgplan op. Hierin staan de afspraken die met u zijn gemaakt naar aanleiding van de indicatie, het zorgzwaartepakket en de zorgvraag. In het zorgplan staat welke zorg u krijgt. Die zorg moet passen bij uw eigen situatie en behoeften. Het zorgplan is bedoeld u zo veel mogelijk regie te geven over de zorg. Dat kan gaan over grote, maar ook over kleine dingen.

Hulp bij het maken van de afspraken
Een zorgcoördinator schrijft het zorgplan. Die persoon bespreekt met u wat u belangrijk vindt in het dagelijks leven. In het zorgplan staat bijvoorbeeld:

 • Wat u zelf wilt doen
 • Waar u hulp bij wil
 • Hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • Hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • Welke hulp uw familie of anderen kunnen geven

Het Zorgplan wordt twee keer per jaar in de zorgplanbespreking met u besproken. Samen kijken we of de afspraken nog aansluiten bij uw wensen en wat u vindt van de manier waarop de zorg wordt verleend.

Hieronder kunt u de informatie downloaden over onze algemene voorwaarden die horen bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZLO) die u met ons sluit als wij zorg verlenen. U ontvangt deze informatie ook op schrift als wij samen met u de overeenkomst tekenen.

Algemene Module (algemene voorwaarden)

Publieksfolder behorend bij de algemene voorwaarden

Bijzondere Module Wlz Zorg met Verblijf

Bijzondere Module Eerste Lijns Verblijf (ELV)

Bijzondere Module Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Bijzondere module wijkverpleging

Bijzondere module Wzd

Bijzondere module MPT – VPT 

 

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: