Kwaliteit en veiligheid

In het Parkhuis staan de wensen van onze cliënten centraal. Wij zijn te gast in het leven van onze cliënten en leveren daarbij de best mogelijke begeleiding, zorg en ondersteuning. Zo zorgen we samen dat het Parkhuis voelt als thuis. Een hoge kwaliteit van zorg en aandacht voor veiligheid spelen daarbij een grote rol.

Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorg en begeleiding geven van goede kwaliteit en gebaseerd op wet- en regelgeving, professionele standaarden en de heersende kwaliteits- en veiligheidseisen. Dat is de basis. We willen daarbij niet alleen voldoen aan de eisen van de overheid, maar ook de kwaliteitsnormen die gelden voor goede en veilige zorg. We volgen daarbij de Governancecode Zorg 2022 en sinds 2017 werken we voor de langdurige zorg met het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ van het Zorginstituut Nederland (ZiN).  De uitgebreide versie van het Kwaliteitskader vind je hier.

Voor de cliënten van de casemanagers dementie hanteren we het ‘Kwaliteitskader Wijkverpleging’ en voor de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) maken we gebruik van het toetsingskader ‘Toezicht op de geriatrische revalidatie zorg’ van de IGJ. Verder maken we gebruik van inspraakorganen (de Professionele Advies Raad, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad).

Continu werken aan kwaliteit en veiligheid

Om een constante kwaliteit te kunnen garanderen en om kwaliteitsverbeteringen door te kunnen voeren, wordt onze organisatie regelmatig in- en extern getoetst en beoordeeld. De interne toetsing doen we jaarlijks zelf via interne audits en semi-inspectiebezoeken. De externe toetsingen worden door externe instanties gedaan, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), beroepsverenigingen en visitaties voor de erkenning van de Regionale Expertise Centra en voor het Prezo-kwaliteitskeurmerk voor de Geriatrische Revalidatie Zorg.

Ook onderstaande bronnen geven ons informatie over waar eventuele verbeterpunten liggen:

 • Resultaten van cliënttevredenheidsonderzoeken en medewerkersonderzoeken;
 • Reviews op ZorgkaartNederland;
 • Klachten van cliënten die gemeld worden binnen het Parkhuis;
 • Meldingen van (bijna-)incidenten en calamiteiten.

Cliënttevredenheid

Op meerdere momenten staan we stil bij de vraag of de cliënt tevreden is. Tijdens de dagelijkse zorgverlening, maar ook op vaste evaluatiemomenten met de cliënt en en/of zijn vertegenwoordiger. Daarnaast voeren we eenmaal per jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uit om een totaalbeeld te krijgen van de ervaringen van de cliënten en hun familie. Ook maken we gebruik van waarderingen die op ZorgkaartNederland zijn geplaatst.

Ieder jaar houden we een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) onder alle cliënten van de locaties van het Parkhuis en onder bezoekers van de ontmoetingscentra en de dagbehandeling. Doel van het CTO is te weten hoe onze cliënten onze zorg ervaren en wat we beter zouden kunnen doen. Op basis van de resultaten van het CTO worden waar nodig/mogelijk, per locatie, maar ook organisatiebreed, verbeteringen doorgevoerd.

Klik hier voor de samenvatting van de resultaten van het laatste CTO

De volledige rapporten van de laatst gehouden CTO’s zijn hieronder beschikbaar:

Een ander instrument waar het Parkhuis gebruik van maakt om cliënttevredenheid te meten, zijn waarderingen op ZorgkaartNederland.

www.zorgkaartnederland.nl is een platform waarop cliënten en hun familie of mantelzorgers een beoordeling kunnen achterlaten over de zorginstelling waar hun dierbare woont of heeft gewoond. Dit kunnen verbeterpunten of klachten zijn, maar uiteraard ook complimenten. Aarzelt u niet om een beoordeling op deze website achter te laten. Met complimenten zijn we blij, maar ook uw aandachtspunten zijn welkom. Voor ons zijn dit kansen om het beter te doen. Wilt u uw beoordeling geven? Klik dan hier.

In 2021 zijn in samenwerking met onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ waarderingen opgehaald voor ZorgkaartNederland. Klik hier voor een samenvatting van deze interviews.

Jaarlijks wordt de PREM (Patiënt Reported Experience Measurement) vragenlijst uitgezet onder cliënten die begeleid worden door de casemanagers dementie.

In de PREM wordt de ervaring en beleving van cliënten met de casemanagers dementie gemeten. Hierbij komen de thema’s uit het Kwaliteitskader Wijkverpleging terug. De volgende onderwerpen zijn in de vragenlijst opgenomen:

 • Vast team
 • Afspraken
 • Gezamenlijke besluitvorming
 • Kwaliteit van leven
 • Omgang medewerkers/bejegening
 • Deskundigheid
 • Behandeling/Herkennen veranderingen
 • Effect van de behandeling

Daarnaast is een aanbevelingsvraag (NPS) opgenomen. De Net Promotor Score (NPS) is de vraag of u de diensten van casemanagement dementie aan iemand anders zou aanbevelen.

Het Parkhuis wil dat medewerkers met plezier werken. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat er goed gaat en wat beter kan. Jaarlijks worden daarom alle medewerkers uitgenodigd om anoniem een digitaal tevredenheidsonderzoek in te vullen. Op basis van de resultaten worden met de teams vervolgacties en verbeterplannen opgesteld.

Meldingen van (bijna-)incidenten en calamiteiten

Verpleeghuizen moeten vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) intern een systeem hebben om veilig incidenten te kunnen melden. Ook het Parkhuis beschikt over zo’n systeem. Medewerkers worden aangemoedigd om hier actief gebruik van te maken.

Ook moeten  incidenten goed onderzocht worden om de onderliggende oorzaken vast te stellen. Zo kunnen zorgorganisaties maatregelen nemen die passen bij de situatie om deze oorzaken aan te pakken. Hiermee wordt de zorg steeds veiliger. Daarnaast zijn verpleeghuizen verplicht om ernstige incidenten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Meldcode bij (vermoeden van) ouderenmishandeling thuis en in de zorg

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijk geweld, psychisch geweld, seksueel geweld, schending van rechten en financiële uitbuiting. Het kan gaan om kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling en eer-gerelateerd geweld.

Wanneer mensen mishandeld worden door diegenen die het dichtst bij hen staan, wordt hun vertrouwen diep geschaad. Mishandeling, verwaarlozing en misbruik laten diepe sporen na en maken het leven voor veel mensen erg moeilijk.

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is vaak niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg. Geweld in de privésfeer komt veel voor, in alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden.

Om snel en adequaat in te kunnen grijpen bij ouderenmishandeling, heeft de overheid de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling ingevoerd. In de meldcode staat wat zorgorganisaties moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring.

Ook het Parkhuis werkt met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het signaleren van mishandeling, misbruik, verwaarlozing en geweld is onderdeel van het werk van alle zorgverleners. De meldcode helpt daarbij om op een zorgvuldige wijze te handelen en de cliënt en zijn naasten met respect, maar op doortastende wijze te helpen.

Meldingen van (vermoeden van) ouderenmishandeling worden buiten het cliëntdossier gedaan in het digitaal meldsysteem.

Ter ondersteuning van de zorgmedewerkers heeft het Parkhuis aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling aangesteld. Dit zijn professionals die expert zijn op het gebied van de meldcode huiselijk geweld. Zij zijn verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van de problematiek rondom ouderenmishandeling en adviseren en ondersteunen bij het juiste gebruik van de meldcode. Zij worden altijd betrokken bij de opvang en begeleiding van de cliënt, melder en pleger.

Toezicht op de kwaliteit van zorg

Zowel interne als externe partijen houden zich bezig met het toezicht op de kwaliteit van zorg binnen het Parkhuis. Daarnaast beschikt het Parkhuis over verschillende kwaliteitskeurmerken en leveren wij jaarlijks de basisveiligheidsindicatoren voor de verpleeghuiszorg en de indicatoren personeelssamenstelling aan bij het Zorginstituut Nederland (ZiN).

Binnen het Parkhuis zijn een zestal commissies actief die veilige zorg nastreven:

 • AVG-commissie,
 • Calamiteitencommissie,
 • Commissie Farmaceutische Zorg,
 • Commissie Onvrijwillige Zorg,
 • Hygiëne- en Infectiepreventiecommissie,
 • Incidentencommissie

Deze commissies voeren jaarlijks door de hele organisatie onaangekondigde audits uit om te beoordelen of de kwaliteit op orde is. Op basis van de resultaten worden waar nodig verbeteracties uitgezet.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. Actuele informatie en rapporten worden gepubliceerd op de website van IGJ: toezichtdocumenten.igj.nl. In de afgelopen jaren heeft het Parkhuis geen inspectiebezoek gehad. Er zijn geen openstaande actiepunten.

Het Parkhuis beschikt over verschillende kwaliteitskeurmerken en certificaten. Hieronder vindt u onze keurmerken en certificaten die door externe onderzoeksbureaus zijn  afgegeven:

Het Parkhuis legt periodiek verantwoording af over haar werkzaamheden en de besteding van haar middelen. Hiervoor wordt onder andere het ‘Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording’ opgesteld. Het  Jaardocument van het Parkhuis kunt u hier inzien.

 

Wet zorg en dwang

Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. In deze wet zijn strenge regels beschreven voor de toepassing van onvrijwillige zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie), die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen.

De Wzd regelt daarbij de voorwaarden en rechten van deze cliënten bij onvrijwillige zorg. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm wonen.  Lees meer over de Wet zorg en dwang, de visie van het Parkhuis op deze wet en de Ciëntenvertrouwenspersoon. 

Veiligheid en Bedrijfshulpverlening

Het Parkhuis zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Ons veiligheidsbeleid is er op gericht een veilige woon-/werkplek te creëren voor iedereen. Wij verwachten dat iedere medewerker, vrijwilliger en bezoeker de verantwoordelijkheid neemt en zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. Diverse maatregelen zijn getroffen om incidenten en calamiteiten te voorkomen en eventuele gevolgen van calamiteiten beheersbaar te houden.

BedrijfsHulpVerlening en brandveiligheid

Onze BedrijfsHulpVerlening (BHV) organisatie bestaat uit medewerkers die adequaat opgeleid en getraind zijn en de beschikking hebben over middelen om hun taken te kunnen uitvoeren tijdens een calamiteit. Alle medewerkers worden/zijn getraind tot ontruimer.

In onze woonzorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Het Parkhuis hanteert hoge standaarden ten aanzien van controles op gebouwen en de brandveiligheid van de omgeving. Alle locaties waar langdurige zorg wordt geboden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer en de BHV-organisatie snel worden gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn geschoold in hoe te handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald. Zo weten we zeker dat alles naar behoren werkt en blijft de BHV-organisatie de vereiste praktische handelingen regelmatig herhalen.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: