Regionaal expertisecentrum Korsakov

Het Dijckhuis, onderdeel van het Parkhuis, heeft jarenlange ervaring met het verlenen van zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov. In 2022 kreeg het Dijckhuis landelijke erkenning als Regionaal Expertisecentrum (REC) Korsakov. Vanuit deze positie heeft het Dijckhuis een belangrijke rol in de organisatie van Korsakov zorg in de Drechtsteden en Zuid-Holland.

Het Dijckhuis is initiatiefnemer en lid van het Korsakov Kenniscentrum (KKC). Door deze nauwe samenwerking hebben we toegang tot de laatste kennis- en behandelmethoden. We zetten onze kennis en expertise in voor intra- en extramurale cliënten met Korsakov en andere alcoholgerelateerde stoornissen, hun naasten en onze ketenpartners. In het Dijckhuis vinden cliënten een veilige plek om te wonen met de deskundige begeleiding en behandeling die zij nodig hebben. Ook bieden we ambulante zorg en gerichte dagbesteding voor mensen met Korsakov in de thuissituatie. (Huis)artsen en andere zorgorganisaties kunnen bij ons terecht voor consultatie, scholing en advies. In de regio streven we ernaar in samenwerking met ketenpartners de zorg en behandeling zó te organiseren, dat we een optimale kwaliteit van leven bereiken voor onze doelgroep en hen helpen het beste uit zichzelf te halen.

Ambulant team Korsakov

Het ambulante team Korsakov -bestaande uit artsen, psychologen, deskundige zorgmedewerkers, behandelaren en vaktherapeuten- biedt ondersteuning in de vorm van:

  • Individuele begeleiding: Denk aan ondersteuning bij het vergroten van autonomie en zelfstandigheid, het bieden van dagstructuur, structurele begeleiding, het geven van (psycho)educatie, of het organiseren van passende dagbesteding.
  • Consultatie en outreachende zorg: We kijken mee bij (complexe) casuïstiek en andere vraagstukken in relatie tot Korsakov of ernstige alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen en geven advies ten aanzien van een passende leefomgeving. Ook adviseren en ondersteunen we bij: het zorgleefplan onbegrepen gedag omgangsvormen in de groep indicatiestelling.

Korsakov training, scholing of klinische lessen

Vanuit onze rol als regionaal expertisecentrum ondersteunen wij bij:

  • Het (bij)scholen van keten- en regiopartners
  • Teaching on the job
  • Ondersteuning bij implementatie van bijvoorbeeld Empatische Directieve Benadering (EDB)

Ons team – Korsakov Expertise

In het Dijckhuis werkt een multidisciplinair team van professionals met kennis, expertise en bovenal passie voor de doelgroep. Zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov is véél meer dan alleen het voorkomen van terugval in de alcoholverslaving. Mensen met Korsakov hebben een complexe zorgvraag op lichamelijk en psychisch gebied. Dit vraagt een specialistische benadering.

In het Dijckhuis werkt het multidisciplinaire team nauw samen om de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding te bieden. Dat doen zij met warmte en aandacht. Het Dijckhuis besteedt veel tijd en aandacht aan het vergroten van kennis en expertise van het team. Onze zorgmedewerkers zijn geschoold volgens de leerlijnen van het Korsakov Kenniscentrum. Daardoor leren zij onder andere werken volgens de principes van de Empathisch Directieve Benadering, een methodiek voor optimale begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov. Behandelaren spelen landelijk een rol als het gaat om onderzoek, scholing en richtlijnontwikkeling en zijn aangesloten bij de landelijke vakgroepen op het gebied van Korsakov.

De investering in kennis en expertise zie je niet alleen terug in hoogwaardige zorg voor de bewoners, maar zorgt er ook voor dat medewerkers zich voor langere tijd aan het Dijckhuis willen verbinden. Daardoor is het team stabiel en kunnen zij continuïteit bieden. Dat betekent niet dat alles altijd perfect verloopt. Maar het team begrijpt waarom zij doet wat zij doet en legt de lat hoog voor zichzelf én elkaar. Op die manier zorgen zij er iedere dag voor dat de bewoners het beste uit zichzelf kunnen halen.

Zorg en wonen

Het Dijckhuis biedt multidisciplinaire zorg, behandeling en begeleiding aan mensen met het syndroom van Korsakov, in een gestructureerde leefomgeving waar men zich thuis kan voelen en waar veiligheid, vertrouwen en ruimte voor eigenheid worden geboden. Participatie binnen de maatschappij en het behouden en/of herstellen van het contact met familie en naasten zijn daarbij een belangrijk streven.

Verwijzen naar het Dijckhuis is mogelijk op grond van een Wlz of een ELV indicatie. Waar nodig kunnen wij verwijzers ondersteunen bij complexe casuïstiek. U kunt hiervoor contact opnemen met korsakovadvies@hetparkhuis.nl of 078 6220020.

Voor informatie over wat Regionaal Expertisecentrum Korsakov het Dijckhuis voor jou kan betekenen, neem je contact op met Erika Deelen via 078-6220020 of korsakovadvies@hetparkhuis.nl

 

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl