Regionaal expertisecentrum Korsakov

Het Dijckhuis, onderdeel van het Parkhuis, heeft jarenlange ervaring met het verlenen van zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov. In 2022 kreeg het Dijckhuis landelijke erkenning als Regionaal Expertisecentrum (REC) Korsakov. Vanuit deze positie heeft het Dijckhuis een belangrijke rol in de organisatie van Korsakov zorg in de Drechtsteden en Zuid-Holland.

In Nederland hebben naar schatting zo’n acht- tot tienduizend mensen het syndroom van Korsakov. Ze hebben last van geheugenstoornissen, executieve stoornissen en gedragsstoornissen. Korsakov ontstaat door een langdurig tekort aan vitamine B1, waardoor de hersenen blijvend schade oplopen. Het komt meestal voor bij mensen met een alcoholverslaving die gepaard gaat met zelfverwaarlozing en slechte voeding.

Het Dijckhuis is initiatiefnemer en lid van het Korsakov Kenniscentrum (KKC). Door deze nauwe samenwerking hebben we toegang tot de laatste kennis- en behandelmethoden. Onze medewerkers beschikken over specialistische kennis en jarenlange ervaring met de Korsakov doelgroep. Hierdoor hebben zij de competenties om ook bij deze cliëntengroep, die zich onder andere kenmerkt als zorgmijdend, een vertrouwensband op te bouwen en hen te kunnen activeren.
We zetten onze kennis en expertise in voor intra- en extramurale cliënten met Korsakov en andere alcoholgerelateerde stoornissen, hun naasten en onze ketenpartners.

Ambulant team Korsakov

Het ambulante team Korsakov -bestaande uit artsen, psychologen, deskundige zorgmedewerkers, behandelaren en vaktherapeuten- biedt ondersteuning in de vorm van:

 • Individuele begeleiding aan cliënten in de thuissituatie door bijvoorbeeld:
  • Ondersteuning bij het vergroten van autonomie en zelfstandigheid;
  • Bieden van een dag-/ weekstructuur;
  • Organiseren van passende dagbesteding;
  • Geven van psycho-educatie aan naasten en/of professionele zorgverleners;
  • Aanvragen van ondersteuning thuis (huishoudelijke hulp/ individuele begeleiding);
  • Indien nodig (toewerken naar) diagnostiek;
  • Informeren over en eventueel aanvragen van
   bewindvoering en mentorschap.
 • Consultatie aan professionals:
  • Meekijken bij (complexe) casuïstiek en andere vraagstukken in relatie tot Korsakov of ernstige  alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen;
  • Advies ten aanzien van passende zorg en een passende leefomgeving.

Ondersteuning en deskundigheidsbevordering

Externe partijen kunnen een beroep doen op onze medewerkers voor:

 • (Casusgerelateerde) overdracht van specifieke kennis aan een groep professionals;
 • Ondersteuning bij bijvoorbeeld de implementatie van de Empathisch Directieve Benadering (EDB) of een dag-/ weekstructuur.

Arbeidsmatige dagbesteding

Ons regionale expertisecentrum beschikt over eenarbeidsmatige dagbesteding.
Bij dagbesteding ‘in Bedrijf’ zijn zowel bewonersvan het Dijckhuis als thuiswonende cliënten vanharte welkom. Werken bij ‘in Bedrijf’ motiveert enstimuleert deelnemers om individueel of ingroepsverband zinvol bezig te zijn.
Dagbesteding op maat biedt kansen oppersoonlijke voldoening en ontplooiing en zorgtvoor een gevoel van waardering en erkenning.

Ons team – Korsakov Expertise

In het Dijckhuis werkt een multidisciplinair team van professionals met kennis, expertise en bovenal passie voor de doelgroep. Zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov is véél meer dan alleen het voorkomen van terugval in de alcoholverslaving. Mensen met Korsakov hebben een complexe zorgvraag op lichamelijk en psychisch gebied. Dit vraagt een specialistische benadering.

In het Dijckhuis werkt het multidisciplinaire team nauw samen om de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding te bieden. Dat doen zij met warmte en aandacht. Het Dijckhuis besteedt veel tijd en aandacht aan het vergroten van kennis en expertise van het team. Onze zorgmedewerkers zijn geschoold volgens de leerlijnen van het Korsakov Kenniscentrum. Daardoor leren zij onder andere werken volgens de principes van de Empathisch Directieve Benadering, een methodiek voor optimale begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov. Behandelaren spelen landelijk een rol als het gaat om onderzoek, scholing en richtlijnontwikkeling en zijn aangesloten bij de landelijke vakgroepen op het gebied van Korsakov.

De investering in kennis en expertise zie je niet alleen terug in hoogwaardige zorg voor de bewoners, maar zorgt er ook voor dat medewerkers zich voor langere tijd aan het Dijckhuis willen verbinden. Daardoor is het team stabiel en kunnen zij continuïteit bieden. Dat betekent niet dat alles altijd perfect verloopt. Maar het team begrijpt waarom zij doet wat zij doet en legt de lat hoog voor zichzelf én elkaar. Op die manier zorgen zij er iedere dag voor dat de bewoners het beste uit zichzelf kunnen halen.

Zorg en wonen

Het Dijckhuis biedt multidisciplinaire zorg, behandeling en begeleiding aan mensen met het syndroom van Korsakov, in een gestructureerde leefomgeving waar men zich thuis kan voelen en waar veiligheid, vertrouwen en ruimte voor eigenheid worden geboden. Participatie binnen de maatschappij en het behouden en/of herstellen van het contact met familie en naasten zijn daarbij een belangrijk streven.

Verwijzen naar het Dijckhuis is mogelijk op grond van een Wlz of een ELV indicatie. Waar nodig kunnen wij verwijzers ondersteunen bij complexe casuïstiek. U kunt hiervoor contact opnemen met korsakovadvies@hetparkhuis.nl of 078 6220020.

Voor informatie over wat Regionaal Expertisecentrum Korsakov het Dijckhuis voor jou kan betekenen, neem je contact op met Erika Deelen via 078-6220020 of korsakovadvies@hetparkhuis.nl

 

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: