Coordinated Responsible Disclosure policy –
het Parkhuis – Z-CERT
Updated May 8th 2023

Nederlands – Dutch


Het Parkhuis hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kan het Parkhuis beschermende maatregelen treffen.

Melding maken van een kwetsbaarheid
Als u een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel als mogelijk maatregelen kunnen treffen. Het Parkhuis wil graag met u samenwerken om onze klanten en systemen nog beter te kunnen beschermen.

Wanneer u via ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid kwetsbaarheden aan ons meldt, dan hebben wij geen reden om juridische consequenties te verbinden aan uw melding, indien u zich houdt aan de volgende regels:

 • Verzeker u ervan dat uw melding ‘in scope’ is. Op z-cert.nl/cvd-melden kunt u controleren wat als niet ‘in scope’ wordt beschouwd.
 • U meldt uw bevindingen bij Stichting Z-CERT. Gebruik hiervoor dit vooringevulde mailtemplate: cvd@z-cert.nl, eventueel gebruik makend van Z-CERT’s publieke PGP-sleutel. Stichting Z-CERT handelt voor het Parkhuis Coordinated Vulnerability Disclosure meldingen af. Zij werken samen met u als melder en met het Parkhuis om te zorgen dat uw melding wordt opgepakt.
 • In uw melding geeft u voldoende informatie, zodat het probleem te reproduceren is. Op die manier kunnen wij het zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden is soms meer informatie gewenst/noodzakelijk. U kunt een proof of concept als bijlage meesturen.
 • U misbruikt de geconstateerde kwetsbaarheid niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van derden in te zien, te verwijderen of aan te passen.
 • Als u vermoedt dat u via een kwetsbaarheid medische gegevens kan inzien, vragen wij u dit niet zelf te verifiëren, maar dit door ons te laten doen.
 • U deelt uw bevindingen niet met anderen, voordat het is opgelost. Daarnaast vragen wij u om alle vertrouwelijke gegevens die u heeft verkregen, na het dichten van het lek, direct te wissen.
 • U doet geen aanval(len) op onze (fysieke) beveiliging d.m.v. social engineering, distributed denial of service, spam, brute-force aanvallen, applicaties van derden en/of andere typen aanvallen.

Hoe wij omgaan met uw melding:

 • Het Parkhuis en Z-CERT behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van Z-CERT en binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie op uw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als melder van het probleem houdt Z-CERT u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In eventuele berichtgeving over het gemelde probleem zal Het Parkhuis, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp biedt Het Parkhuis een beloning aan, afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding.
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Samen overleggen wij daarna over de meerwaarde van een eventuele publicatie van het opgeloste probleem.

English

At het Parkhuis we work hard to maintain and improve the security of our (medical) devices, systems and services. No matter how much effort we put into system security, there might be vulnerabilities present. If you discover a vulnerability you can report it safely via our Coordinated Vulnerability Disclosure, so het Parkhuis can take safety measures.

Reporting a vulnerability
If you have found a vulnerability, we would like to hear about it so that we can take appropriate measures as quickly as possible. Het Parkhuis is keen to cooperate with you to protect our clients and systems better.

Our Coordinated Vulnerability Disclosure policy is not an invitation to proactively scan our network/systems for vulnerabilities. We monitor our network/systems continuously ourselves. Thus, a vulnerability scan is likely to be noticed and examined by our IT department, resulting in unnecessary expenses.

If you comply with our Coordinated Vulnerability Disclosure policy we have no reason to take legal action against you regarding the reported vulnerability. We ask you to:

 • Make sure that your findings are in scope. On z-cert.nl/cvd-english/ you can check what is considered to be out-of-scope.
 • Send your findings to Z-CERT. To do this please use this mail template: cvd@z-cert.nl encrypted with our PGP-key. Z-CERT is an organization that handles all cyber security issues on behalf of het Parkhuis. Z-CERT will work with you and het Parkhuis to make sure that your report is handled with care.
 • Provide adequate information to allow us to investigate and reproduce the vulnerability. Fill out every aspect of the CVD-form. This helps to resolve the problem as quickly as possible. An IP address or URL of the affected system with a description of the vulnerability will usually be sufficient, although more information might be necessary for more complex vulnerabilities. You may add a proof of concept as an attachment.
 • Do not exploit vulnerabilities, e.g. by downloading more data than is needed to demonstrate the vulnerability, looking into third-party data, deleting or modifying data.
 • If you suspect to have access to medical data we ask you to let us verify this.
 • Do not share information on vulnerabilities until they have been resolved and erase any obtained data as soon as the problem is solved.
 • Do not attack (physical) security using social engineering, distributed denial of service, spam, brute force attacks, third-party applications for instance, or other types of attacks.

How we will handle your report:

 • Het Parkhuis and Z-CERT will treat your report confidentially and will not share your personal data unless required by law.
 • Z-CERT will send you a confirmation of receipt and will respond within five working days with an evaluation of your report and an expected resolution date.
 • Het Parkhuis and Z-CERT will keep you informed of the progress in resolving the problem.
 • In case of communication about the reported problem, het Parkhuis will mention your name as the discoverer if desired.
 • Het Parkhuis provides a reward by way of thanks which can vary depending on the severity of the vulnerability and the quality of the report.

 

We strive to resolve any vulnerability as soon as possible. Once the problem has been resolved we will decide in consultation whether and how details will be published.

With thanks to Floor Terra for his sample text in Dutch on http://responsibledisclosure.nl/

[publication date: May 8th 2023]

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: