Informatie voor verwijzers

Als regionaal expertisecentrum voor mensen met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen hechten we grote waarde aan een goede samenwerking met verwijzers en andere ketenpartners. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat we u en uw patiënten bieden. Mist u informatie? Neem dan contact met ons op.

Een overzicht van onze zorg en diensten

In deze folder leest u en wat wij uw patiënten/ cliënten kunnen bieden.
Wilt u deze folder graag op papier ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@hetparkhuis.nl

 • Casemanager: De casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor
  thuiswonende cliënten én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt,
  denkt mee, adviseert en regelt zorg.
 • Dagbestedingscoach: Wanneer het door dementie lastiger wordt dagen op een
  zinvolle manier te vullen, kan een persoonlijk begeleider, de dagbestedingscoach,
  thuis helpen de dag op een prettige manier te besteden.
 • Arbeidsmatige dagbesteding Korsakov: Dagbesteding op maat waarbij structuur het kernwoord is. Er wordt gekeken welke werkzaamheden aansluiten bij de individuele wensen en mogelijkheden.
 • Dagbehandeling mensen met dementie op jonge leeftijd: Een activiteitenprogramma op maat in combinatie met professionele behandeling en begeleiding door therapeuten en een psycholoog, in groepsverband en op individueel niveau.
 • Dagbesteding psychogeriatrie bij Ontmoetingscentrum Dordrecht: Dagbesteding voor thuiswonende mensen met dementie.
 • Fysiotherapie, Ergotherapie, Diëtetiek, Logopedie, Psychologie door Parkhuis Thuis: Ondersteuning thuis door professionele therapeuten met specialistische kennis en expertise van onze doelgroepen. Hier vindt u de folder met volledige informatie.
 • Consultatie en outreachende zorg Korsakov: Consultatie en advies bij (complexe) casuïstiek en andere vraagstukken in relatie tot Korsakov of ernstige alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen en advies ten aanzien van een passende leefomgeving.
 • Consult Specialist ouderengeneeskunde: Advies -en eventueel aansluiten bij MDO- met betrekking tot:
  • Advies bij complexe co- en multimorbiditeit.
  • (Onbegrepen of plotselinge) mobiliteitsproblemen
  • Valincidenten en verminderde zelfredzaamheid.
  • (Onbegrepen of plotselinge) atypische klachten en problemen die de kwaliteit van leven van de patiënt aantasten.
  • Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid.
  • Apathie, depressie en stemmingsstoornissen.
  • Gedragsproblemen, agitatie, achterdocht of afwerend gedrag.
  • Late gevolgen van het CVA en andere chronische aandoeningen (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen).
  • Advies polyfarmacie, behoefte aan medicatiereview.
  • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht.
  • Advies over zorg of opname/indicatie voor de specifieke doelgroep.
  • Advies bij palliatieve en terminale zorg.
  • Vragen rondom levenseinde en Advance Care Planning.
 • Wonen met zorg voor mensen met Korsakov
 • Wonen met zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd
 • Wonen met zorg voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek
 • Wonen met zorg voor mensen met dementie op oudere leeftijd
 • Crisisopname: Het Parkhuis streeft ernaar om altijd een crisisplaats te hebben
  voor haar doelgroepen.
 • Respijtzorg: Hiervoor is een Wlz indicatie nodig en aanmelding verloopt via Verwijspunt 078. Hiervoor kan vooraf geen plaats gereserveerd worden bij het Parkhuis.
 • Logeerzorg WMO: Geplande logeerzorg voor meerdere dagen voor inwoners van de gemeente Dordrecht met (beginnende) dementie/ geheugenproblemen of een vermoeden van dementie. Voor deze logeerzorg is een WMO indicatie nodig. Aanmelding verloopt via Mee Mantelzorg
 • Observatie: Tijdelijk verblijf waar een multidisciplinair team gedrag beoordeelt, onderzoekt of iemand dementie heeft en advies geeft over de best passende woonomgeving.
 • Overbrugging: Verblijf in afwachting van een plaats in een ander verpleeghuis.
 • Geriatrische revalidatie: Revalidatie voor kwetsbare ouderen, na een ziekenhuisopname met als doel terugkeren naar huis.
 • Eerstelijnsverblijf (ELV) Hoog complex: tijdelijke zorg en behandeling voor cliënten met meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen.

Indicaties

Verpleeghuiszorg
Voor opname met verpleeghuiszorg is een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) nodig van het CIZ.  In de meeste gevallen gaat dit om een ZZP 5 of 7.
U kunt de indicatie voor uw patiënt aanvragen, of u vraagt de betrokken casemanager dit te doen.
Wanneer de patiënt een indicatie heeft voor psychogeriatrische zorg is ook een Wzd-verklaring (Wet zorg en dwang) nodig.

Revaldidatiezorg
Voor revalidatiezorg is een verwijzing nodig van een medisch specialist aansluitend aan opname in het ziekenhuis. Aanmelding via huisarts kan alleen binnen 7 dagen na ontslag uit het ziekenhuis en wanneer de huisarts inschat dat er een indicatie is voor revalidatie.

Twijfelt u over de benodigde indicatie? Neem dan contact op met ons Cliëntenservicebureau via  078 622 00 11 of csb@hetparkhuis.nl

Wachtlijsten

Verwijspunt 078

Het Parkhuis werkt met 6 andere zorgorganisaties samen in Verwijspunt 078.

Verwijspunt 078 zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek voor (kwetsbare) ouderen in de regio Drechtsteden. Wij realiseren tijdige en juiste plaatsingen voor diverse vormen van kortdurende én langdurige zorg:

 • ELV laag- en hoogcomplex
 • observatie
 • crisis
 • geriatrische revalidatiezorg
 • palliatieve zorg
 • respijtzorg
 • gedwongen opname met inbewaringstelling of rechterlijke machtiging
 • Wlz (somatiek en psychogeriatrie)

Verwijspunt 078 is te bereiken via 078 20 20 300.

Let op: dit telefoonnummer is alleen bedoeld voor verwijzers en andere professionals.
Familieleden en cliënten kunnen contact opnemen met de behandelend arts voor meer informatie.

Consultering

Huisartsen kunnen de specialist ouderengeneeskunde inschakelen bij vragen rondom dementie of advies bij complexe vraagstukken, zoals over farmacie. Dit kan tijdens een face-to-face overleg of een telefonisch consult. Tevens neemt de specialist ouderengeneeskunde zo nodig deel aan multidisciplinaire overleggen in meerdere huisartsenpraktijken.

Screening en onderzoek

ParkhuisThuis kan wij de diagnostiek verzorgen rondom de vraag of er sprake is van dementie. Hiervoor zetten we de specialist ouderengeneeskunde in. De ergotherapeut en de gezondheids-pycholoog (gz-psycholoog) bieden daarbij ondersteuning.

Door de inzet van deze drie disciplines bieden we een uitgebreide screening van de cliënt. Hierbij brengen we de mogelijkheden van de cliënt zowel op stoornisniveau als op handelingsniveau in kaart. De gz-psycholoog doet onderzoek naar de cognitieve problemen. De ergotherapeut maakt de vertaalslag van de cognitieve problematiek naar de praktische problemen in het handelen. Zo wordt duidelijk wat niet meer mogelijk is en wat we samen met de cliënt moeten oplossen.

Cliëntenservicebureau

Voor informatie over onze zorg- en dienstverlening neemt u contact op met ons cliëntenservicebureau.
Zij zijn bereikbaar via 078 622 00 11 of csb@hetparkhuis.nl

Vertrouwelijk verzenden van informatie

Let op! Medische en vertrouwelijke informatie stuurt u via onze beveiligde Zivver verbinding.
Start het verzenden via onderstaande knop.

 

Start veilig bericht

Nieuwsbrief Parknieuws

Bij het Parkhuis delen we graag onze kennis op het gebied van mensen met dementie (op jongere en oudere leeftijd), gerontopsychiatrie en Korsakov. Daarom sturen we periodiek deze nieuwsbrief naar onze relaties, waarin we ook de mooie dingen laten zien die binnen onze organisatie gebeuren. Wil je ook op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het Parkhuis? Meld je aan om de nieuwbrief direct in je mailbox te ontvangen.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: