Meld uw klacht

Lees hieronder welke stappen u kunt nemen om uw klacht kenbaar te maken.

1. Melden van de klacht daar waar deze ontstaan is

Het is belangrijk dat u uw klacht kunt bespreken en dat er serieus naar u geluisterd wordt. Bespreek uw klacht bij voorkeur daar waar deze ontstaan is met de direct betrokken medewerker, de zorgcoördinator of de leidinggevende van de afdeling. Door over uw klacht te praten kan de klacht wellicht naar tevredenheid worden opgelost en kunnen verdere irritaties voorkomen worden.

2. De onafhankelijke klachtenfunctionaris

Als uw klacht na dit gesprek toch niet naar tevredenheid is opgelost of u wilt dat de klacht direct door een onafhankelijk en onpartijdig persoon wordt beoordeeld, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Zij kan advies geven over hoe het probleem op te lossen of hulp bieden bij het formuleren en indienen van uw klacht.
Na ontvangst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris contact met u op en bemiddelt zij in herstel van het contact en het vertrouwen tussen de betrokkenen. Wij hopen dat uw klacht naar tevredenheid wordt opgelost.
U kunt uw klacht per brief of per e-mail sturen aan:

Het Parkhuis
T.a.v. de klachtenfunctionaris A. Timp-Hofmans
Haaswijkweg Oost 69a
3319 GB Dordrecht
E-mail:klachten@hetparkhuis.nl

U kunt uw klachtenbrief ook in de brievenbus ‘ klachtenfunctionaris cliënten’ naast de hoofdingang aan de Haaswijkweg Oost doen, of afgeven bij de receptie op locatie Middenhoeve; zij zorgen dat de brief dan naar de klachtenfunctionaris wordt doorgestuurd.

De klachtenfunctionaris is telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-81668360.

 

3. Melden van een klacht bij de Raad van Bestuur

Een klacht kan ook schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Als de klacht nog niet op de afdeling zelf of met de klachtenfunctionaris is besproken, is de bestuurder bevoegd de klager voor te stellen alsnog met de klachtenfunctionaris te proberen de klacht op te lossen. Stemt de klager hiermee in dan neemt de bestuurder de klacht niet in behandeling maar neemt de klachtenfunctionaris dit over.
Als na doorverwijzing naar de klachtenfunctionaris het niet gelukt is de klacht op te lossen dan neemt de bestuurder de klacht in behandeling. De Raad van Bestuur zal dan proberen de klacht zelf met de klager op te lossen. Binnen zes weken (met een eenmalige verlenging van maximaal vier weken) wordt over de klacht door de bestuurder beslist. De Raad van Bestuur kan besluiten de klacht voor advies voor te leggen aan de externe regionale Klachtenadviescommissie (KAC). In geval van inschakeling van de KAC, neemt de Raad van Bestuur, na advies van de KAC, een besluit over de klacht.

4. De landelijke Geschillencommissie Zorg
(Niet van toepassing voor klachten m.b.t. de Wzd en onvrijwillige zorg)

De Geschillencommissie Zorg is een onafhankelijk orgaan dat door brancheorganisatie ActiZ in samenwerking met Bo Geboortezorg, de Consumentenbond, Stichting LOC Zeggenschap in Zorg is opgericht. Deze commissie beoordeelt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig tijdens een zitting en kan bij het behandelen van de klacht nadere informatie inwinnen bij de klager en het Parkhuis. De commissie geeft een bindend advies met betrekking tot de aan haar voorgelegde geschillen. Meer informatie is te vinden op de website van de Geschillencommissie Zorg: www.degeschillencommissiezorg.nl
De Geschillencommissie Zorg ontvangt bij voorkeur uw klacht digitaal via bovengenoemde website. Wilt u uw klacht per post doen dan kunt u het klachtenformulier opvragen via telefoonnummer 070 310 53 80.
Het ingevulde formulier kunt u daarna sturen naar:

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

U kunt hier het reglement van de Geschillencommissie bekijken.

Klik voor klachten m.b.t. de Wzd en onvrijwillige zorg hier.

 

 

Klachten t.a.v verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn.
Ook heeft u het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Als een verzoek over uw gegevensverwerking niet door ons wordt opgevolgd en u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken door een klacht hierover in te dienen. De klacht kan schriftelijk worden ingediend per email avg@hetparkhuis.nl of per brief gericht aan het cluster Ondersteunend Bedrijf o.v.v. AVG. U krijgt binnen een maand een antwoord op deze klacht.
Ook kunt u op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 2001201 of schriftelijk: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl