Meld uw klacht

Lees hieronder welke stappen u kunt nemen om uw klacht kenbaar te maken.

1. Melden van de klacht daar waar deze ontstaan is

Het is belangrijk dat u uw klacht kunt bespreken en dat er serieus naar u geluisterd wordt. Bespreek uw klacht bij voorkeur daar waar deze ontstaan is met de direct betrokken medewerker, de zorgcoördinator of de leidinggevende van de afdeling. Door over uw klacht te praten kan de klacht wellicht naar tevredenheid worden opgelost.

2. De onafhankelijke klachtenfunctionaris

Is uw klacht na het gesprek op de afdeling toch niet (geheel) naar tevredenheid opgelost? Of wilt u dat de klacht direct door een onafhankelijke en onpartijdig persoon wordt beoordeeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke, externe klachtenfunctionaris. Deze kan advies geven over hoe het probleem op te lossen of hulp bieden bij het formuleren en indienen van uw klacht. Na ontvangst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris contact met u op en bemiddelt bij herstel van het contact en het vertrouwen tussen betrokkenen. Binnen zes weken (met een eenmalige verlenging van maximaal vier weken) wordt over de klacht beslist.

U kunt uw klachtenbrief via de mail klachten@hetparkhuis.nl versturen naar onze externe klachtenfunctionaris of evt. in de brievenbus doen van de klachtenfunctionaris (naast de hoofdingang bij locatie Middenhoeve) of afgeven bij de receptie van locatie Middenhoeve.
De werktijden van de klachtenfunctionaris zijn dinsdagmiddag van 13.00-17.00 uur en donderdagochtend van 08.30 – 12.30 uur. De klachtenfunctionaris is dan ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer: 06 24 95 22 79.

3. Melden van een klacht bij de Raad van Bestuur

Een klacht kan eventueel ook schriftelijk worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Als de klacht nog niet op de afdeling zelf of met de klachtenfunctionaris is besproken, is de bestuurder bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met de klachtenfunctionaris te proberen de klacht op te lossen. Stemt u hiermee in, dan neemt de bestuurder de klacht niet in behandeling, maar neemt de externe  klachtenfunctionaris dit over.

Als het de externe klachtenfunctionaris niet lukt de klacht op te lossen, dan neemt de bestuurder de klacht in behandeling en  zal dan proberen de klacht op te lossen. Binnen zes weken (met een eenmalige verlenging van maximaal vier weken) neemt de bestuurder een beslissing over de klacht. De Raad van Bestuur kan, met uitzondering van klachten over toepassing van onvrijwillige zorg/de Wet zorg en dwang (zie onder punt 5), besluiten de klacht voor advies voor te leggen aan de regionale externe Klachtenadviescommissie (KAC). In geval van inschakeling van de KAC, neemt de Raad van Bestuur van Salios na het advies van de KAC, een besluit over de klacht.

U kunt uw klacht naar de Raad van Bestuur versturen naar:
Salios, voormalig Parkhuis
T.a.v. Raad van Bestuur
Haaswijkweg Oost 69A
3319 GB Dordrecht

3. De externe Klachtenadviescommissie en de landelijke Geschillencommissie Zorg

De externe regionale Klachtenadviescommissie (KAC)

De KAC is aangesteld door een aantal verschillende zorgaanbieders binnen de regio en is een van het Salios onafhankelijk orgaan en kan niet door u zelf maar alleen door de bestuurder worden ingeschakeld.

De KAC kan bij het behandelen van de klacht nadere informatie inwinnen bij de klager en Salios.  De commissie beoordeelt de klacht onafhankelijk en onpartijdig tijdens een zitting.

Geschillencommissie Zorg

De Geschillencommissie Zorg is een onafhankelijk orgaan dat door de brancheorganisatie ActiZ in samenwerking met Bo Geboortezorg, de Consumentenbond en Stichting LOC Waardevolle zorg (landelijk netwerk van cliëntenraden) is opgericht.
U heeft altijd de mogelijkheid uw klacht direct voor te leggen aan de Geschillencommissie Zorg.

De Geschillencommissie Zorg kan bij het behandelen van de klacht nadere informatie inwinnen bij de klager en het Parkhuis.
Deze commissie geeft een bindend advies met betrekking tot de aan haar voorgelegde geschillen. Meer informatie is te vinden op de website van de Geschillencommissie Zorg www.degeschillencommissiezorg.nl

De Geschillencommissie Zorg ontvangt bij voorkeur uw klacht digitaal via bovengenoemde website. Wilt u uw klacht per post doen dan kunt u het klachtenformulier opvragen via telefoonnummer 070 310 53 80. Het formulier kunt u daarna opsturen naar:
De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Nota bene:

Voor klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorg/Wzd) kunt u niet bij de KAC en de Geschillencommissie Zorg terecht.

Klik voor klachten m.b.t. de Wzd en onvrijwillige zorg hier.

 

 

 

Klachten t.a.v verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn.
Ook heeft u het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Als een verzoek over uw gegevensverwerking niet door ons wordt opgevolgd en u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken door een klacht hierover in te dienen. De klacht kan schriftelijk worden ingediend per email avg@hetparkhuis.nl of per brief gericht aan het cluster Ondersteunend Bedrijf o.v.v. AVG. U krijgt binnen een maand een antwoord op deze klacht.
Ook kunt u op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 2001201 of schriftelijk: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: