De Wet zorg en dwang (Wzd)

Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. In deze wet zijn strenge regels beschreven voor de toepassing van onvrijwillige zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie), die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen.

De Wzd regelt daarbij de voorwaarden en rechten regelt van deze cliënten bij onvrijwillige zorg. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm wonen.

Centraal in deze wet staat dat dwang niet thuishoort in de zorg voor ouderen, het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij…..’. Dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg – zoals dit in de Wzd genoemd wordt – niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. Bij ernstig nadeel kun je bijvoorbeeld denken aan levensgevaar of ernstig letsel voor een bewoner zelf of een ander. Maar ook hinderlijk gedrag van een bewoner wat agressie bij andere bewoners oproept, zou een voorbeeld van ernstig nadeel kunnen zijn. De zorgaanbieder moet hierbij zorgvuldig handelen en overwegen, en is verplicht in overleg met anderen te komen tot alternatieven en pas in het uiterste geval mag onvrijwillige zorg worden toegepast. Meer over de Wet zorg en dwang

Visie Parkhuis op vrijheid en de inzet van onvrijwillige zorg

In het Parkhuis is de cliënt het uitgangspunt van ons handelen. Zorg en behandeling worden alleen ingezet om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. We passen onvrijwillige zorg daarom in principe niet toe. Soms is inzet van onvrijwillige zorg echter niet te voorkomen, omdat anders ernstig nadeel voor de cliënt of diens omgeving ontstaat. We handelen dan volgens het stappenplan zoals beschreven in de Wzd. In zo’n geval zal, multidisciplinair en in afstemming met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger, de afweging gemaakt worden welke onvrijwillige zorg nodig is en voor hoelang. Daarbij gaan we altijd uit van de minst ingrijpende interventie, voor een zo kort mogelijke periode. We leggen afspraken over de inzet van onvrijwillige zorg zorgvuldig vast in het zorgplan van de cliënt en rapporteren onze bevindingen. De Wzd-functionaris ziet er op toe dat we onvrijwillige zorg juist toepassen en ons aan de Wzd houden.

We werken regionaal samen met andere zorginstellingen om tot een optimale uitvoering van de Wzd te komen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat alle medewerkers binnen het Parkhuis volgens onze visie voldoende geschoold en deskundig zijn en hiernaar handelen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met mantelzorgers en naasten van bewoners en we zorgen dat zit volgens de richtlijnen van de wet gebeurt. We waarborgen veilige en juiste toepassing van onvrijwillige zorg via structurele toetsing.

Cliëntvertrouwenspersoon (CVP) Wet zorg en dwang

Heeft u een vraag met betrekking tot de wet Zorg en Dwang (Wzd) of wilt u onafhankelijk advies over onvrijwillige zorg? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP) Wet zorg en dwang.

Voor het Parkhuis is Nazma van Belle vanuit Adviespunt Zorgbelang, aangewezen als CVP. Zij werkt niet voor het Parkhuis, is onafhankelijk en ondersteunt de cliënt en/of vertegenwoordiger en staat hen bij. Nazma van Belle is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag via 06 57 20 85 28 en  nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl

Meer informatie over Zorgbelang en Nazma van Belle leest u hier.
Klik op deze link voor een naar de animatiefilm over de rol en ondersteuning van de CVP Wzd.

Klachten m.b.t. de Wzd en onvrijwillige zorg

Voor klachten m.b.t. de Wzd en onvrijwillige zorg is het Parkhuis aangesloten bij de landelijke klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Klachten kunnen niet door de klager rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar dienen eerst te worden toegezonden aan de bestuurder van het Parkhuis. Indien gewenst kunt u zich hierin laten bijstaan door de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: