Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek 2023 

De wensen en behoeften van onze cliënten zijn het uitgangspunt van onze zorgverlening. Om te weten hoe zij onze zorg ervaren en wat we beter zouden kunnen doen, houden we jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden per locatie, maar ook organisatiebreed, verbeteringen doorgevoerd.  

Het clienttevredenheidsonderzoek is eind 2023 uitgevoerd en gaat in op de thema’s Woon– en leefomgeving; Participatie; Mentaal welbevinden; Persoonsgerichte zorg; Communicatie en informatie; Cliëntveiligheid; Tevredenheid over medewerkers; Tevredenheid over externe diensten; en Tevredenheid Parkhuis algemeen. 

De resultaten: 

  • Zowel voor alle onderzochte onderwerpen als voor alle onderzochte doelgroepen is er grote tevredenheid over het Parkhuis. Respondenten zijn met name zeer te spreken over de medewerkers; 86,6% van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn met onze zorgmedewerkers/begeleiders. Ook voor de onderwerpen mentaal welbevinden, persoonsgerichte zorg en cliëntveiligheid geldt dat meer dan 75% van de respondenten aangeeft (zeer) tevreden te zijn. Respondenten geven het Parkhuis gemiddeld een 7,8.  
  • Parkhuis breed is voor bijna alle onderwerpen een lichte daling in tevredenheid te zien ten opzichte van het CTO 2022. Het verschil is echter niet significant. Er zijn geen duidelijke redenen waarom dit het geval is. Er zijn meerdere factoren die invloed zouden kunnen hebben op de ervaren tevredenheid, zoals een toename in complexiteit van de doelgroepen, veranderde samenstelling van het zorg- en behandelteam en/of de methodiek van afnemen van het onderzoek.  
  • Respondenten geven aan dat zij verbeteringsmogelijkheden zien bij het onderwerp participatie. Zij geven aan dat meer activiteiten kunnen worden georganiseerd, waarbij tegelijkertijd door de respondenten wordt aangegeven dat het begrijpelijk is als dit door de soms krappe bezetting niet mogelijk is. Ook geven respondenten aan dat activiteiten nog beter kunnen aansluiten op de behoeften van de cliënt en dat er meer afwisseling mag zijn in de aangeboden activiteiten.  

Het onderzoek is uitgevoerd bij Dubbelsteyn (gerontopsychiatrie), Intramuraal (Middenhoeve, Haaswijk, Het Parkhoff en Parkstaete), vier Ontmoetingscentra Dordrecht (OCD’s Gravenhorst, Koloriet, Polderwiel en Stadswiel) en Dagbehandelcentrum Torenzicht. Locatie het Dijckhuis (Korsakov) heeft dit jaar niet meegedaan vanwege een wetenschappelijk onderzoek dat in augustus 2023 is uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen in de bijlage van het resultatenrapport. 

Het volledige rapport vindt u hier

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: